Oświadczenie o prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności

Niniejsze powiadomienie składa się z następującej treści:

I. WSTĘP 2
II. KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH? 2
III. KTÓRE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH SĄ PRZETWARZANE PRZEZ HANNECARD? 3
IV. W JAKIM CELU HANNECARD PRZETWARZA DANE OSOBOWE? 4
V. KOMU HANNECARD UDOSTĘPNIA DANE OSOBOWE? 4
VI. JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ DANE OSOBOWE? 5
VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 6
VIII. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 6
1. Prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia danych i sprzeciwu 6
2. PRAWO SPRZECIWU WOBEC STOSOWANIA MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO 7
3. PRAWO SKŁADANIA ZAŻALEŃ 8
IX. AKTUALIZACJA POWIADOMIENIA O POLITYCE PRYWATNOŚCI 8
X. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA 8
XI. GDZIE UŻYTKOWNIK MOŻE SKŁADAĆ PYTANIA LUB ŻĄDANIA? 8

I. WSTĘP

1. Niniejsze powiadomienie wyjaśnia, w jaki sposób firma Hannecard (zwana dalej również „My”) gromadzi, używa i przechowuje dane osobowe dotyczące jej klientów i wszystkich osób kontaktujących się z Hannecard (np. kandydaci, osoby odwiedzające naszą stronę internetową, składające zapytania drogą mailową lub telefoniczną (dalej „użytkownik”). „Hannecard” oznacza następujące spółki: Hannecard NV, Hannecard Benelux NV, Hannecard France SAS, Hannecard Alsace SA, Hannecard GmbH, Hannecard Polska Spzoo, Hannecard Russia LLC, Hannecard North-West LLC, Pikoasur SAS.
Dane osobowe (dalej: „Dane”) oznaczają informacje w dowolnej formie, które w sposób bezpośredni lub pośredni umożliwiają identyfikację użytkownika jako osobę fizyczną.
2. Hannecard przywiązuje istotną wagę do ochrony danych i poszanowania prywatności użytkowników. W związku z powyższym, Hannecard przetwarza i chroni dane użytkowników w uzasadniony, odpowiedni i przejrzysty sposób.
Przetwarzając dane osobowe użytkowników, Hannecard przestrzega przepisów prawa, w tym aktualnego rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych (znanego jako „RODO”) lub wszelkich innych dekretów ustawodawczych zmieniających to rozporządzenie. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych są udostępnione przez Belgijską Komisję ds. ochrony prywatności, odtąd nazywanej Urzędem Ochrony Danych.
3. Zachęcamy do uważnego przeczytania niniejszego powiadomienia celem zapoznania się z oraz zrozumienia polityki Hannecard w tym zakresie.
Powiadomienie jest regularnie poddawane aktualizacji. Najbardziej aktualna wersja powiadomienia jest dostępna na naszej stronie internetowej: www.hannecard.com/en/privacy-statement. Poinformujemy użytkowników za pomocą zwyczajowych kanałów komunikacji, kiedy w powiadomieniu zostaną prowadzone istotne zmiany.

II. KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH?

4. Hannecard jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych użytkowników. Adres i dane kontaktowe Hannecard: Hannecard NV, Ninoofsesteenweg 589, 9600 Ronse, Belgia, numer przedsiębiorstwa 0892.311.512, info@hannecard.com i numer telefonu +32 55 23 76 30.
5. W odniesieniu do powyższego, firma Hannecard jest partnerem w dialogu z użytkownikiem, i jest rozliczana przez organy regulacyjne w kwestii przetwarzania danych użytkownika.
6. Firma Hannecard może zatrudniać wyspecjalizowanych dostawców usług celem przetwarzania danych użytkownika w jej imieniu oraz według jej instrukcji, zgodnie z niniejszym powiadomieniem. Tym podmiotom udostępnione będą wyłącznie ściśle niezbędne informacje (dalej „podmioty Hannecard przetwarzające dane”).

III. KTÓRE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH SĄ PRZETWARZANE PRZEZ HANNECARD?

7. Hannecard może przetwarzać dane i informacje przekazywane przez użytkownika lub strony trzecie w zakresie, w jakim jest to niezbędne lub pożyteczne dla działalności Hannecard.
Celem zapewnienia jak najlepszych informacji w tym zakresie, niniejsze powiadomienie w pierwszej kolejności przedstawia opis kategorii danych, które mogą być wykorzystywane (opis ten nie stanowi ograniczenia oraz inne dane osobowe mogą być przetwarzane, jeżeli zajdzie taka potrzeba). Kontekst, w którym Hannecard pozyskuje lub przetwarza dane osobowe jest podany w dalszej części. Poniższą tabelę należy czytać wspólnie z opisem celów, dla których Hannecard przetwarza dane.

KategoriaPrzykładyKontekst
1/ Odwiedzający stronę internetowąAdres IP.Usługi, utrzymanie i usprawnianie strony internetowej. 
2/ Klienci Imiona i nazwiska, płeć, adres e-mail, numer telefonu, adres itp. Na przykład poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie internetowejSą to zwyczajowe dane klientów. 
3/ DostawcyImiona i nazwiska, płeć, adres e-mail, numer telefonu, adres itp. Są to zwyczajowe dane dostawców. 
4/ KandydaciImiona i nazwiska, adres e-mail, narodowość, data urodzenia, numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego, adres, kariera, studia itp. Dane kandydatów są przechowywane w postaci archiwizacji ich CV. 
5/ CiasteczkaDane dotyczące zachowania użytkownika w zakresie klikania i przeglądania, urządzeń użytkownika, adresu IP, rodzaju przeglądarki internetowej, rodzaju systemu operacyjnego lub preferencji.Niektóre informacje są gromadzona za pomocą ciasteczek. Więcej informacji na ten temat zapewnia polityka ciasteczek.

8. Hannecard nie przetwarza danych ujawniających rasę lub pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, członkostwo w związkach zawodowych, dane dotyczące zdrowia lub stylu życia bądź orientacji seksualnej, dane genetyczne lub biometryczne.

IV. W JAKIM CELU HANNECARD PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

9. Hannecard gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkownika wyłącznie do celów opisanych poniżej. Hannecard zapewnia, że przetwarzane są tylko te dane, które są niezbędne i stosowne dla określonego celu.

Hannecard będzie używać dane osobowe wyłącznie do następujących celów: 

KategoriaCel przetwarzania
1/ Adres IPWłączając dane osobowe w anonimowych statystykach, na podstawie których tożsamość określonych osób może być ujawniona, których podstawę prawną stanowią uzasadnione cele Hannecard związane z ciągłym doskonaleniem strony internetowej i usług. Będziemy także używać ich jako podstawy poszukiwania klientów na szczeblu firmy.
2/ Dane klientówDo celów realizacji umowy lub utrzymania relacji z klientami.
3/ Dane dostawcówDane dostawców do celów realizacji umowy lub utrzymania relacji z dostawcą. 
4/ Dane kandydatówDo celów oceny aplikacji na potrzeby bieżącej lub przyszłej rekrutacji. 
5/ CiasteczkaWięcej informacji na ten temat przedstawia polityka ciasteczek.

10. Hannecard może przetwarzać elektroniczne dane kontaktowe (tzn. numer telefonu komórkowego i adres e-mail) celem wysyłania informacji osobowych, reklam lub propozycji za pomocą marketingu bezpośredniego lub newsletterów. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z marketingu bezpośredniego i newsletterów poprzez linki umieszczone na końcu wiadomości e-mail.

V. KOMU HANNECARD UDOSTĘPNIA DANE OSOBOWE?

11. Hannecard przetwarza dane użytkowników z najwyższą starannością oraz udostępnia je wyłącznie w celu oferowania najlepszych usług, wykonując swoje obowiązki.


12. Hannecard może ujawniać dane osobowe użytkowania następującym odbiorcom do celów wspomnianych powyżej.

  • Podmioty trzecie mogą wspierać firmę Hannecard w wykonywaniu, zarządzaniu i monitorowaniu jej działań, w tym do celów raportowania, wspierania i bezpieczeństwa sprzętu komputerowego lub oferowania określonych usług i produktów. Może zdarzyć się, że podmiot trzeci dostanie zlecenie polegające na gromadzeniu, przetwarzaniu i/lub analizowaniu danych osobowych. Dlatego konieczne może być przekazywanie danych osobowych podmiotom zewnętrznym celem umożliwienia firmie Hannecard dostarczania produktu lub usługi zamówionej przez klienta. Takie podmioty trzecie mogą wykorzystywać dane osobowe wyłącznie do celów wskazanych powyżej. Wszelkie inne sposoby wykorzystywania danych poza wskazanymi tutaj są zabronione. 
  • Hannecard nigdy nie będzie przekazywać danych osobowych użytkownika innym podmiotom trzecim bez uzyskania wcześniejszej zgody, chyba że ma taki obowiązek w oparciu o przepisy prawa lub decyzję sądu.


13. Hannecard przechowuje dane osobowe użytkowników w obrębie EOG. Żadne dane nie są przekazywane do krajów z poza strefy EOG.
14. Dane osobowe będą wykorzystywane również na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeżeli użytkownik znajduje się już na naszej liście mailingowej celem otrzymywania materiałów marketingowych w postaci elektronicznej, Hannecard może wykorzystywać dane osobowe do wysyłania marketingu dotyczącego usług Hannecard.

Hannecard może ponadto ujawniać dane osobowe użytkowników swoim partnerom, na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Zgodę można wycofać w dowolnej chwili, bez uzasadnienia oraz bezpłatnie, na przykład poprzez kliknięcie na link rezygnacji zamieszczony w tym celu na końcu każdej wiadomości promocyjnej. Proszę kontaktować się z nami e-mailowo: info@hannecard.com lub na adres:

Hannecard NV
Ninoofsesteeenweg 589
9600 Ronse (Belgia)

VI. JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ DANE OSOBOWE?

Przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe przez niezbędny okres w zależności od celów przetwarzania.

KategoriaOkres przetwarzania
1/ Adres IPPrzechowujemy wyłącznie dane firmy, żadnych danych osobowych. 
2/ Dane klientówPrzez okres trwania relacji z klientem oraz przez pięć lat po jej ustaniu.
3/ Dane dostawcówPrzez okres trwania relacji z dostawcą.
4/ Dane kandydatówPrzez okres dwóch lat.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

15. Firma Hannecard przestrzega ścisłych standardów dotyczących ochrony danych osobowych znajdujących się pod jej kontrolą celem zabezpieczenia przed nieuprawnionym lub nielegalnym przetwarzaniem oraz nieumyślną stratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

W związku z tym Hannecard stosuje środki techniczne i organizacyjne, takie jak szyfrowanie, antywirusy, zapory sieciowe, kontrole dostępu i ścisła selekcja pracowników i dostawców celem uniemożliwienia i wykrywania niestosownego dostępu, utraty lub publikacji danych osobowych użytkownika.

W mało prawdopodobnym oraz niefortunnym przypadku, dane osobowe użytkownika znajdujące się pod kontrolą Hannecard mogą być naruszone w wyniku złamania zasad bezpieczeństwa, wtedy Hannecard podejmie natychmiastowe działania celem identyfikacji przyczyny takiego naruszenia oraz zastosuje odpowiednie środki naprawcze. Jeżeli będzie to konieczne, Hannecard powiadomi użytkownika oraz Urząd Ochrony Danych o incydencie, zgodnie z obowiązującą legislacją.

Celem umożliwienia przetwarzania danych osobowych użytkownika, udostępniamy jego dane osobowe naszym pracownikom. Gwarantujemy zbliżony poziom ochrony poprzez zawieranie zobowiązań umownych w stosunku do naszych pracowników i osób mianowanych, które są podobne do niniejszego Powiadomienia o ochronie danych.

VIII. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia danych i sprzeciwu
16. Odnośnie celów wymienionych powyżej, użytkownikowi przysługuje:

  • Prawo dostępu do jego danych osobowych przechowywanych w Hannecard. Oznacza to, że użytkownik może zapytać Hannecard, czy przetwarza jego dane osobowe, do jakich celów są one przetwarzane, jakie kategorie danych są przetwarzanie oraz komu są one komunikowane.
  • Prawo sprostowania, jeżeli użytkownik stwierdził, że jego dane osobowe są nieprawidłowe lub niepełne.
  • Prawo usunięcia swoich danych osobowych. Po zakończeniu umowy zawartej z Hannecard, użytkownik może zwrócić się o zaprzestanie wykorzystywania jego danych osobowych. Jednakże, zgodnie z założeniami niniejszego powiadomienia, Hannecard może zachować poprzednie dane osobowe, które były wymagane celem realizacji transakcji. Mając prawo usunięcia danych, użytkownik może również w dowolnym czasie zwrócić się do Hannecard o zaprzestanie wykorzystywania jego danych osobowych, które były przetwarzane na podstawie jego zgody.
  • Prawo przeniesienia danych, które użytkownik sam przekazał Hannecard, jeżeli jego dane osobowe są przetwarzane w oparciu o umowę lub na podstawie zgody na przesyłanie komunikacji elektronicznej oraz te dane osobowe są przetwarzane za pomocą automatycznych procesów. W ramach tego prawa, użytkownik może zwrócić się do Hannecard o przekazanie mu jego danych osobowych lub przekazanie ich bezpośrednio innemu administratorowi danych w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne dla Hannecard.
  • Prawo ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych do celów wskazanych w artykule IV. W takim przypadku Hannecard zaprzestanie przetwarzania danych osobowych użytkownika. 

Użytkownik może wykonać przysługujące mu prawa poprzez wysłanie drogą pocztową pisemnego żądania zawierającego datę i podpis oraz kopii potwierdzenia swojej tożsamości załączonej do wiadomości e-mail na adres gdpr@hannecard.com lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej www.hannecard.com/en/contact

2. PRAWO SPRZECIWU WOBEC STOSOWANIA MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

17. Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych do celów marketingu bezpośredniego, jeżeli nie chce dłużej otrzymywać takiej komunikacji. W takim przypadku, Hannecard nie będzie dłużej przetwarzać danych użytkownika do celów marketingu bezpośredniego. Żądanie użytkownika będzie zrealizowane tak szybko, jak to możliwe.

Użytkownik może poinformować nas o swoim sprzeciwie w następujący sposób:

  • Wysyłając wiadomość e-mail z kopią przedniej strony dowodu tożsamości na adres gdpr@hannecard.com
  • Klikając w link „zrezygnuj z subskrypcji” umieszczony na dole wiadomości e-mail lub elektronicznego newslettera wysłanego przez Hannecard.
  • Wysyłając żądanie przez stronę kontaktową na naszej stronie internetowej.


Niezależnie od powyższego, wykonanie prawa sprzeciwu nie może powstrzymać Hannecard przed kontaktowaniem się z użytkownikiem w każdym innym celu, w tym celu związanym z obowiązkiem prawnym lub realizacją umowy, zgodnie z niniejszym powiadomieniem.

3. PRAWO SKŁADANIA ZAŻALEŃ

18. W przypadku zażaleń dotyczących przetwarzania danych osobowych, proszę kontaktować się z nami w następujący sposób:


19. Zażalenie można złożyć również do Urzędu Ochrony Danych, wysyłając je pocztą na adres Rue de la Presse/Drukperssraat 15, 1000 Brussels, Belgia, lub e-mailem na adres contact@apd-gba.be, bądź telefonicznie: +32 2 274 48 00.

IX. AKTUALIZACJA POWIADOMIENIA O POLITYCE PRYWATNOŚCI

20. Hannecard może w przyszłości zdecydować o aktualizacji niniejszego powiadomienia o polityce prywatności, jeżeli w zakresie, w jakim jest to dozwolone przez prawo, przystępuje do przetwarzania innych danych (osobowych lub innych) i/lub przekazywania tych danych podmiotom trzecim, których nie wskazano w niniejszym powiadomieniu o polityce prywatności.

X. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA

21. Niniejsze powiadomienie o polityce prywatności podlega prawu Belgii. Wszelkie spory wynikające z tego powiadomienia lub w inny sposób odnoszące się do tej strony internetowej będą kierowane do właściwego sędziego w Ghent, sekcja Oudenaarde.

XI. GDZIE UŻYTKOWNIK MOŻE SKŁADAĆ PYTANIA LUB ŻĄDANIA?

22. W przypadku pytań lub żądań dotyczących polityki prywatności Hannecard, proszę kontaktować się z:

Hannecard NV
Ninoofsesteenweg 589
9600 Ronse, Belgia
Info@hannecard.com
+32 (0) 55 23 76 30.